reglement


Praktische informatie ParcoursUitslagen Bekijk onze fotoalbum Inschrijven

Reglement Natuurmarathon

Alle deelnemers dienen de veiligheidsinstructies van de organisatie te volgen. Deelname gebeurt onder eigen verantwoordelijkheid. De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen. Fietsen en gemotoriseerde voertuigen, niet eigen aan de organisatie, zijn verboden op het parcours tijdens de wedstrijd. 

ALGEMENE VOORWAARDEN

U schrijft zich in voor deelname aan een evenement van vzw De Bosvrienden, met maatschappelijke zetel te Solveld 132, 3980 Tessenderlo,
ON 0468.684.697, hierna “de organisator”. Voor al uw vragen is vzw De Bosvrienden uw aanspreekpunt:
Telefoon: 0496/38.67.15 – E-mail: info@debosvrienden.be. 

ARTIKEL 1. INSCHRIJVING

De deelnemer verklaart hierbij op het moment van inschrijving minimum 18 jaar te zijn. De inschrijving is slechts geldig indien het inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid is ingevuld, het inschrijvingsgeld en betaling voor extra’s volledig is voldaan en deze algemene voorwaarden zijn aanvaard.. 

ARTIKEL 2. HERROEPINGSRECHT

De inschrijving valt onder de diensten bedoeld in Art. VI, 53, 12° WER waarvoor het herroepingsrecht is uitgesloten. In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan er geen aanspraak gemaakt worden op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld en eventuele extra’s.. 

ARTIKEL 3. AFGELASTING VAN HET EVENEMENT – OVERMACHT – AANSPRAKELIJKHEID
  • ALGEMEEN
    • vzw De Bosvrienden is enkel aansprakelijk voor een aan haar toerekenbare tekortkoming, voor zover deze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk werd uitgesloten of beperkt in deze algemene voorwaarden. De totale aansprakelijkheid van de organisator is in elk geval beperkt tot vergoeding van de directe schade (met uitsluiting van indirecte schade) en kan nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde dienst, zijnde het inschrijvingsgeld.
    • Aansprakelijkheid in geval van overmacht is uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de wil van de organisator om, die haar (zelfs tijdelijk) verhindert haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. Hieronder wordt onder meer begrepen (niet limitatief), niet of niet-tijdige levering of fouten van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, instructies, beslissingen of interventies van welke aard dan ook vanwege openbare, administratieve of regelgevende diensten (“fait du Prince”), terrorisme of dreiging met terreur, weersomstandigheden (zoals extreme hitte, onweer, storm, rukwinden, overstromingen, enz.), brand, oproer, oorlog of oorlogsdreiging, opstand, epidemie, pandemie (zoals COVID-19), staat van quarantaine, storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, onlusten op de openbare weg, wegblokkades, stakingen of lock-outs, demonstraties en andere verstorende ongeregeldheden.
  • COVID-19
    • Ingeval de organisator het evenement niet kan laten doorgaan als gevolg van epidemie of pandemie (zoals COVID-19 en eventuele nieuwe uitbraken hiervan) en/of dringende overheidsmaatregelen (“overmacht”), zal de inschrijving automatisch overgedragen worden naar de volgende editie van het evenement.
ARTIKEL 4. DEELNAME

Deelname aan het evenement kan enkel met een geldig inschrijving en indien aan volgende leeftijdsvereisten is voldaan:

Tijdens de deelname moet het bewijs van inschrijving (borstnummer, polsbandje, … ) steeds zichtbaar zijn.

De deelnemer zal steeds respect hebben voor het milieu. De deelnemer waakt over zijn eigen veiligheid en die van de andere deelnemers. Deelnemers dienen de instructies van de organisator, medische teams en politie te volgen. De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers die de bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet respecteren of een gevaar vormen voor zichzelf of voor derden uit te sluiten van deelname.

ARTIKEL 5. PRIJZEN

De vermelde prijzen zijn steeds in euro uitgedrukt en inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

ARTIKEL 6. BETALING

De deelnemer dient steeds vooraf, bij inschrijving, het volledige bedrag van de inschrijving (inschrijfgeld en extra’s) te betalen en dit via het voorziene online betalingssysteem. De organisator meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale en zorgvuldige persoon. Eventuele diefstal kan dan ook niet tegen haar worden ingeroepen.

ARTIKEL 7. WIJZIGING VAN DE INSCHRIJVING

Het aanbrengen van wijzigingen van de inschrijvingen is in principe niet mogelijk. In uitzonderlijke gevallen kan na contact name gezocht worden naar een oplossing.

ARTIKEL 8. AANBEVELINGEN GEZOND & VEILIG SPORTEN EN COVID-19

Deelnemen vereist een goede gezondheid en een goede conditionele voorbereiding. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. De organisator beveelt voor deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts. De organisator heeft de nodige gezondheids- en veiligheidsmaatregelen genomen voor het evenement. De deelnemer verklaart de van kracht zijnde maatregelen, welke op elk ogenblik door de organisator aangepast kunnen worden aan de omstandigheden en alsdan geldende regels, strikt te zullen opvolgen.

ARTIKEL 9. PERSOONSGEGEVENS EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor de organisator. vzw De Bosvrienden en haar partners zullen deze gegevens enkel gebruiken voor de deelname van het event alsook voor communicatiedoeleinden. De Algemene Verordening Gegevensverwerking 2016/679 van 27 april 2016 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan. De deelnemer kan te allen tijde vragen om verbetering van zijn persoonsgegevens, via de contactgegevens opgenomen in deze algemene voorwaarden.

Door uw deelname aan het event verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw gegevens, foto of portretrecht in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van vzw De Bosvrienden en haar events, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.

De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat er gebruik kan worden gemaakt van technieken die het mogelijk maken om op ieder gewenst moment zijn/haar precieze locatie te achterhalen door het opvangen van signalen van de chip, opgenomen in het bewijs van deelname dat de deelnemer draagt. De deelnemer verleent de toestemming aan de organisator om deze informatie openbaar te maken, zodat deze door iedereen kan worden gezien.

De deelnemer verleent toestemming aan de organisator zijn locatie realtime te volgen (live tracking) op een wijze als hiervoor omschreven, om deze gegevens op te nemen in een bestand, te verstrekken aan derden en te publiceren via internet, via social media en via mobiele applicaties.

ARTIKEL 10. OPMERKINGEN/KLACHTEN

Opmerkingen dienen ingediend te worden via één van in de aanhef vermelde kanalen. vzw De Bosvrienden zal steeds in alle redelijkheid proberen om elke opmerking te behandelen en dit binnen de 10 dagen na ontvangst via één van bovenvermelde kanalen. Indien dit niet lukt, zal dit eveneens aan de deelnemer worden gemeld en een alternatief tijdsverloop worden voorgesteld.

ARTIKEL 11. GELDIGHEID CLAUSULES

Indien één of enkele artikels van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.

ARTIKEL 12. TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDHEID

Op deze algemene voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Ingeval van geschillen m.b.t. deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied van de zetel van de organisator bevoegd.